• ஆல்கஹால் நீரிழப்பு

விண்ணப்பம்

ஆல்கஹால் நீரிழப்பு

பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்2

நிலையான அழுத்தத்தின் கீழ், ஆல்கஹால்-நீர் கலவை 95.57% (w/w) ஐ அடையும் போது, ​​தொகுதி பின்னம் 97.2% (v/v) ஐ அடைகிறது, அந்த செறிவில் ஒரு கோபாய்லிங் கலவை உருவாகிறது, அதாவது சாதாரண வடிகட்டுதல் முறையைப் பயன்படுத்தி அடைய முடியாது. ஆல்கஹால் தூய்மை 97.2% (v/v).

உயர்-தூய்மை அன்ஹைட்ரஸ் ஆல்கஹாலை உற்பத்தி செய்ய, நீரிழப்பு மற்றும் ஒடுக்கத்திற்குப் பிறகு 99.5% செறிவு 99.98% (v/v) வரை மாறி அழுத்தம் உறிஞ்சுதல் (PSA) மூலக்கூறு சல்லடை பயன்படுத்தவும்.பாரம்பரிய ட்ரினரி அஜியோட்ரோபிக் வடிகட்டுதல் முறையுடன் ஒப்பிடுகையில், நல்ல நீரிழப்பு விளைவு, உயர் தயாரிப்பு தரம், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு.

எத்தனால் நீரிழப்பு மூலக்கூறு சல்லடை உறிஞ்சுதல் முறை என்பது தீவன எத்தனாலின் தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கான ஒரு நுட்பமாகும்.JZ-ZAC இன் மூலக்கூறு சல்லடையைப் பயன்படுத்தி, நீர் மூலக்கூறு 3A ஆகவும், 2.8A, எத்தனால் மூலக்கூறு 4.4A ஆகவும் உள்ளது.எத்தனால் மூலக்கூறுகள் நீர் மூலக்கூறுகளை விட பெரியதாக இருப்பதால், நீர் மூலக்கூறுகள் துளைக்குள் உறிஞ்சப்படலாம், எத்தனால் மூலக்கூறுகள் உறிஞ்சப்பட முடியாது.நீர் கொண்ட எத்தனால் மூலக்கூறு சல்லடை மூலம் நேர்த்தியாக உறிஞ்சப்படும் போது, ​​மூலக்கூறு சல்லடை நீர் பாகங்களை உறிஞ்சுகிறது, அதே நேரத்தில் எத்தனால் நீராவி உறிஞ்சுதல் படுக்கையை கடந்து தூய எத்தனால் தயாரிப்பாக மாறும்.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்:JZ-ZAC மூலக்கூறு சல்லடை


உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்: